Przedsiębiorca chce zatrudnić dodatkową osobę, która będzie realizować program finansowany ze środków unijnych. Z budżetu programu może sfinansować jego wynagrodzenie należne za wdrażanie programu.

Każdy wydatek przedsiębiorcy, który realizuje projekt dofinansowany przez UE, musi być uznany za kwalifikowany. Oznacza to, że musi być zgodny z zasadami finansowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Wydatek może być uznany za kwalifikowany, jeśli jest:

● faktycznie poniesiony w okresie realizacji projektu,

● niezbędny dla realizacji projektu (musi mieć bezpośredni związek z celami projektu),

● efektywny i konkurencyjny (nie jest zawyżony w stosunku do stawek rynkowych oraz spełnia wymogi efektywnego zarządzania finansami),

● udokumentowany,

● przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami obowiązującymi w ramach PO KL,

● zgodny ze szczegółowymi zasadami określonymi w wytycznych (nie został wymieniony w katalogu wydatków niekwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego),

● jest zgodny z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli jego refundacja (w całości lub częściowo) zarówno ze środków wspólnotowych, jaki i krajowych. W szczególności niedopuszczalne jest sfinansowanie tego samego wydatku ze środków dwóch różnych projektów unijnych. Niemożliwa jest również refundacja podatku od towarów i usług (VAT) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z budżetu projektu nie można sfinansować również kosztów prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut (oraz ujemnych różnic kursowych ponoszonych w ramach wdrażania projektu), a także wydatków poniesionych na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu siedmiu lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie. Firma nie ma też prawa finansować ze środków m.in. kar i grzywien nałożonych przez sądy, kosztów procesów oraz kosztów wypełnienia wniosku o dofinansowanie przez wyspecjalizowaną firmę.

Ze środków PO KL można natomiast wypłacać wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji projektu. Wydatkami kwalifikowanymi są: wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ze środków projektu mogą być jednak sfinansowane tylko świadczenia pracowników zatrudnionych lub oddelegowanych do realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu (i tylko za okres jego realizacji). W umowie z pracownikiem firma powinna wskazać, że do jego obowiązków należy wdrażanie projektu finansowanego z PO KL.

PRZYKŁAD

Pomoc w wypełnianiu wniosków nie może być sfinansowana ze środków UE

Przedsiębiorca skorzystał z usług profesjonalnej firmy konsultingowej, która przygotowała dla niego wniosek o dofinansowanie projektu szkoleniowego. Wniosek został oceniony bardzo wysoko w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorca otrzymał dotację na szkolenia swoich pracowników. Będzie jednak musiał ponieść koszt usługi świadczonej przez firmę konsultingową. Wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie są bowiem niekwalifikowane, tzn. że nie można ich sfinansować z przyznanej unijnej dotacji. Zostały one bowiem poniesione przed rozpoczęciem realizacji projektu.