Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu co najmniej siedmiu lat w szkole może zwrócić się do dyrektora placówki oświatowej o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Najpierw urlop ten musi zalecić lekarz i wystawić orzeczenie. Może on trwać trzy, sześć, dziewięć lub dwanaście miesięcy. Natomiast nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na czas dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego pedagog składa podanie o urlop do dyrektora placówki oświatowej, w której pracuje.

Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie zdrowotnym zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych.

W czasie przebywania na tym urlopie nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu pedagog podejmuje inną pracę, dyrektor szkoły ma prawo odwołać go z urlopu, określając termin, w którym jest on zobowiązany do powrotu do pracy.

Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie dwóch tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, musi wydać nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Jego łączny wymiar w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać trzech lat.