Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej został w piątek przekazany do konsultacji społecznych.

Rozporządzenie przewiduje, że opiekuni medyczni będą wykonywali czynności z zakresu podstawowej pielęgnacji chorych i osób niesamodzielnych na zlecenie pielęgniarki. Zawód opiekuna medycznego został wpisany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2007 r. Na koniec 2008 r. kwalifikacje w tym zawodzie uzyskało 130 osób. W 2009 r. liczba osób legitymujących się tytułem opiekuna medycznego wzrosła do 1600.

By otrzymać uprawnienia opiekuna medycznego trzeba skończyć dwusemestralny kurs w szkole policealnej. Absolwenci mogą pracować m.in. w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej.

MZ podkreśla, że uzasadnieniem dla takiego rozwiązania jest zgłaszany przez placówki opiekuńcze niedobór pielęgniarek. Wprowadzenie opiekuna medycznego - zdaniem resortu zdrowia - pozwoli na zwiększenie efektywności i jakości usług adresowanych do osób niesamodzielnych.

Karty oceny osób kierowanych do zakładów opiekuńczych będą mogły podpisywać pielęgniarki

Projekt wprowadza też zmianę, dzięki której karty oceny osób kierowanych do zakładów opiekuńczych będą mogły podpisywać pielęgniarki.

Ponadto uszczegółowiono przepis mówiący, że świadczenia gwarantowane w warunkach stacjonarnych są udzielane choremu wymagającemu całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Wymóg legitymowania się pielęgniarek rocznym stażem w lecznictwie stacjonarnym zastąpiono wymogiem posiadania rocznego doświadczenia zawodowego.

Rozporządzenie znosi obowiązek zatrudnienia terapeuty zajęciowego w zakładach opiekuńczych dla pacjentów chorych na AIDS lub zarażonych HIV, wprowadzając jednocześnie w to miejsce wymóg zatrudnienia specjalisty terapii uzależnień na cały etat dla 35 pacjentów uczestniczących w terapii w ciągu tygodnia.