PROBLEM

Czy zajęcia dodatkowe powinny być organizowane we wszystkich przedszkolach publicznych?

MEN INFORMUJE

Minister edukacji narodowej sprawuje nadzór pedagogiczny nad kuratorami oświaty, natomiast zadania dotyczące administrowania i finansowania m.in. przedszkoli oraz szkół należą do zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia legalności sprawuje właściwy wojewoda, a w zakresie gospodarki finansowej regionalne izby obrachunkowe. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) kurator oświaty m.in. sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi przedszkolami.

Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy (art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty). Równocześnie z powyższej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym wyłączone jest nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, która jest realizowana w wymiarze minimum pięciu godzin dziennie. Kompetencją rady jest jedynie ustalenie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, wykraczające poza podstawę programową. Wówczas należy szczegółowo wykazać, za jakiego rodzaju świadczenie opłata jest żądana, co się na opłacane świadczenie składa. Od rodziców można więc pobierać opłaty na przykład za czas pobytu powyżej pięciu godzin dziennie, za wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe, które nie są objęte podstawą programową. Ustalone przez organ prowadzący zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu muszą być określone w statucie każdego przedszkola.

Dodatkowo zgodnie z par. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz. 624 z późn. zm.) szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. W arkuszu organizacji dyrektor przedszkola publicznego określa m.in. czas pracy poszczególnych oddziałów. Równocześnie na podstawie par. 6 ust. 2a przedmiotowego załącznika do rozporządzenia na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Oznacza to, że w takiej sytuacji w statucie danego przedszkola musi być określona również ich organizacja, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Czas trwania prowadzonych dodatkowo zajęć, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: z dziećmi w wieku 3 – 4 lata – około 15 minut, z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut Dodatkowo organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem m.in. zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 12576).

hw