Bezrobotny, który w innym państwie unijnym otrzymał zasiłek, po przyjeździe do Polski powinien zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujący pracy.
Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, która zamierza wyjechać do innego kraju unijnego, żeby szukać tam zatrudnienia, musi najpierw uzyskać specjalny dokument. Jest on wydawany na wniosek bezrobotnego przez państwo, które mu go przyznało. Na przykład Polakowi, który pracował w Irlandii a później stracił pracę, taki dokument wydaje irlandzki urząd pracy. Poświadcza on, że bezrobotny ma prawo do zasiłku (w wysokości przyznanej w Irlandi) oraz na jaki okres został mu przyznany.
Taka procedura jest zapisana w prawie unijnym.