Bezrobotny, który w innym państwie unijnym otrzymał zasiłek, po przyjeździe do Polski powinien zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujący pracy.
Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, która zamierza wyjechać do innego kraju unijnego, żeby szukać tam zatrudnienia, musi najpierw uzyskać specjalny dokument. Jest on wydawany na wniosek bezrobotnego przez państwo, które mu go przyznało. Na przykład Polakowi, który pracował w Irlandii a później stracił pracę, taki dokument wydaje irlandzki urząd pracy. Poświadcza on, że bezrobotny ma prawo do zasiłku (w wysokości przyznanej w Irlandi) oraz na jaki okres został mu przyznany.
Taka procedura jest zapisana w prawie unijnym.
Jej uszczegółowienie znalazło się w projekcie rozporządzenia przygotowanym przez resort pracy. Trafił on do konsultacji społecznych. Jest to projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. Zgodnie z nim bezrobotny z prawem do zasiłku przyznanym w innym państwie unijnym po przyjeździe do Polski rejestruje się w ciągu siedmiu dni jako poszukujący pracy w powiatowym urzędzie pracy (PUP) po okazaniu dokumentu, jaki uzyskał w tym państwie.
– PUP niezwłocznie przekazuje go do wojewódzkiego urzędu pracy – mówi Elżbieta Rożek, dyrektor departamentu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).
Z kolei wojewódzki urząd pracy informuje swojego zagranicznego odpowiednika o tym, od kiedy bezrobotny jest zarejestrowany jako poszukujący pracy. Polski urząd niezwłocznie musi także poinformować PUP o tym, przez jaki okres bezrobotny ma prawo do pobierania w Polsce zasiłku przyznanego w państwie unijnym. Zasiłek jest wypłacany przez to państwo. Przez ten czas, zgodnie z projektem, taka osoba będzie musiała m.in. stawiać się na wezwanie powiatowego urzędu pracy w celu przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej formy pomocy. Tym samym będzie potwierdzała gotowość do podjęcia pracy.