Przedsiębiorca, którego firma przeżywa kłopoty finansowe i nie jest w stanie regularnie płacić składek, może ubiegać się w ZUS o ich rozłożenie na raty
Przedsiębiorca zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne. ZUS ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne. Właściciel firmy może zwrócić się do ZUS o pomoc w ich spłacie. Musi jednak udowodnić trudną sytuację finansową firmy.
Przedsiębiorca może wystąpić do ZUS o rozłożenie spłaty na raty zadłużenia z tytułu niezapłaconych składek, jeśli przedstawi dokumentację, która potwierdzi, że firma jest w kryzysie i w związku z tym nie ma on możliwości jednorazowego uregulowania w pełnej wysokości zaległych składek. Prawo do złożenia wniosku mają, m.in. płatnicy składek (osoby prawne i osoby fizyczne), byli płatnicy składek, osoby odpowiedzialne za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (osoba trzecia i następca prawny). Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest opłacenie kwot odpowiadających składkom na ubezpieczenie emerytalne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za zatrudnionych pracowników lub innych ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Wyjątkiem są płatnicy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. W ich przypadku, tak jak w przypadku odroczenia, układem ratalnym może zostać objęta cała kwota nieuregulowanych należności z tytułu składek. Przepisy dotyczące rozkładania należności z tytułu składek na raty nie wprowadzają ograniczenia czasowego. Liczba rat dostosowywana jest do możliwości płatniczych danej osoby ubiegającej się o udzielenie ulgi, z jednoczesnym uwzględnieniem stanu finansów ubezpieczeń społecznych. Rodzaj i zakres wymaganej dokumentacji, na podstawie której analizuje się możliwości płatnicze wnioskodawcy, uzależnione są m.in. od wysokości zadłużenia, zakresu wnioskowanej ulgi i okresu spłaty zadłużenia oraz formy prowadzonej działalności. W przypadku osób nieprowadzących pozarolniczej działalności sprawdzana jest sytuacja majątkowa, możliwości finansowe oraz sytuacja rodzinna zobowiązanego w celu takiego ukształtowania warunków spłaty zadłużenia, które umożliwią mu zachowanie odpowiedniego poziomu egzystencji. Natomiast w stosunku do płatników obecnie prowadzących działalność ważną kwestią jest ich kondycja finansowa, umożliwiąca im dalsze funkcjonowanie.
Podstawa prawna
Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).