W szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie będą mogli otrzymać promocję do wyższej klasy z oceną niedostateczną.
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046).
W nowelizacji rozporządzenia zrezygnowano z konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przy podejmowaniu decyzji o powtarzaniu klasy przez najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Decyzję w tej sprawie, na podstawie opinii nauczyciela, będzie podejmować wyłącznie rada pedagogiczna.
W szkołach ponadgimnazjalnych rada pedagogiczna będzie mogła podjąć decyzję o promowaniu konkretnego ucznia do wyższej klasy mimo niezdania przez niego egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu. Przepis ten obowiązuje już w stosunku do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ma on umożliwić radzie pedagogicznej podjęcie decyzji o promowaniu do kolejnej klasy ucznia, który z powodu wyjątkowych zdarzeń nie opanował materiału.
Reklama
artur.radwan@infor.pl