Pracodawca chce, by zatrudnieni przez niego księgowi pracowali w formie telepracy. Dzięki temu obniży koszty działalności. Mimo że telepracownicy będą pracować poza firmą, pracodawca musi im zapewnić takie same warunki jak pozostałym podwładnym wykonującym pracę w biurze.

Telepracownik różni się od pracownika tylko tym, że wykonuje pracę zdalnie, czyli poza siedzibą firmy. Kontaktuje się z pracodawcą i przekazuje wyniki swojej pracy za pomocą komunikacji elektronicznej, np. komputera lub telefonu.

Takie same warunki pracy

Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy.

Pracodawca zatem musi zapewnić mu takie samo stanowisko pracy, jakie miałby, pracując w siedzibie firmy. W praktyce oznacza to, że jest on zobowiązany dostarczyć mu niezbędny sprzęt do jej wykonywania, np. biurko, komputer, drukarkę, telefon i faks.

Do obowiązków pracodawcy należy ubezpieczenie sprzętu, pokrycie kosztów związanych z jego instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją. Powinien on także zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i szkolenia z jego obsługi. Jeśli obie strony ustalą inaczej, pracownik przy wykonywaniu służbowych obowiązków może korzystać ze swojego sprzętu. W tym przypadku w umowie pracodawca i pracownik uzgadniają szczegóły dotyczące ubezpieczenia i zasady jego używania.

Za sprzęt ekwiwalent

Jeśli telepracownik chce korzystać ze swojego sprzętu, np. komputera, drukarki lub telefonu, przysługuje mu ekwiwalent w wysokości określonej w porozumieniu lub regulaminie. Przy ustalaniu tej kwoty pracodawca powinien sprawdzić zużycie sprzętu, jego rynkową cenę oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracy. W tym wypadku warto też wziąć pod uwagę koszt rachunków, np. za wykonane połączenia telefoniczne.

Pracodawca powinien także uzgodnić zasady porozumiewania się z telepracownikiem oraz sposób sprawdzania jego obecności na miejscu pracy. W tym celu musi ustalić zasady i formę kontrolowania wykonywania przez niego pracy. Powinien także określić zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi, np. jeśli pracuje on z wykorzystaniem firmowych baz danych do przeprowadzania ankiet. W miarę potrzeb powinien zapewnić mu instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Natomiast telepracownik musi potwierdzić na piśmie zapoznanie się z zasadami ochrony tych danych.

PRZYKŁAD

Pracodawca ma prawo kontrolować telepracownika w jego mieszkaniu

Telepracownik jest zatrudniony na stanowisku grafika komputerowego. Miejscem wykonywania pracy jest jego własne mieszkanie. Pracodawca ma prawo kontrolować jego pracę w miejscu jej wykonywania. Oprócz tego może przeprowadzać kontrole w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego mu sprzętu oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może przeprowadzić kontrolę tylko po uprzednim uzyskaniu zgody telepracownika. Zgoda ta może być zarówno wyrażona na piśmie, w e-mailu lub przez telefon. Pracodawca musi dostosować sposób wykonywania kontroli do miejsca pracy. Nie może ona naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 675–17 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).