Odmowę wydania świadectwa pracy można skarżyć do sądu.
Jeżeli pracodawca nie wydał w terminie świadectwa pracy, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem jego wydania. Dodatkowo, zgodnie z art. 99 kodeksu pracy, przysługuje mu roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie świadectwa pracy lub też wydania niewłaściwego świadectwa. Wysokość takiego odszkodowania jest równa wynagrodzeniu za czas pozostawania bez zatrudnienia (z powodu braku świadectwa pracy), ale nie dłuższy niż sześć tygodni. W tym przypadku ciężar udowodnienia szkody spoczywa na pracowniku. Będzie on musiał wykazać, że mimo podejmowanych starań nie mógł znaleźć nowej pracy z powodu niewydania świadectwa pracy przez poprzedniego pracodawcę. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 10 listopada 1978 r. (I PRN 107/78 PiZS 1980/5/69).
Pracownik może też domagać się odszkodowania cywilnego za szkody inne niż utrata zarobków, które poniósł z powodu braku świadectwa pracy. Najczęściej szkody takie polegają na odmowie przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Świadectwo pracy stanowi bowiem ważny środek dowodowy przy dochodzeniu przez pracownika uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Jego brak może np. uniemożliwiać pracownikowi uzyskanie emerytury lub renty. Pracownik może też dochodzić od pracodawcy odszkodowania za szkodę powstałą wskutek nieotrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Musiałby jednak wykazać, że spełniał wszelkie warunki do uzyskania tego zasiłku, a jedynie brak świadectwa pozbawił go tego świadczenia.
Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do jego zmiany. Jeżeli zasądzono od firmy odszkodowanie, powinna ona wydać pracownikowi świadectwo o treści zgodnej z rzeczywistością.
Katarzyna Grzybowska-Dworzecka, prawnik z Kancelarii Michałowski Stefański Adwokaci