W roku szkolnym 2010/2011 rodzice niepełnosprawnych uczniów mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup podręczników. Takie wsparcie przewiduje rządowy program „Wyprawka szkolna 2010”. Rodzice otrzymają je bez względu na osiągane dochody. Jednak dofinansowanie to nie przysługuje wszystkim niepełnosprawnym dzieciom. Otrzymają je tylko uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Oznacza to, że dziecko z lekkim stopniem niepełnosprawności pieniądze otrzyma, ale dziecko z autyzmem już nie.

– Dofinansowanie powinno przysługiwać wszystkim dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością – dodaje Zofia Kubinowska.

Maksymalna kwota dofinansowania zakupu podręczników wynosi 370 zł.

Pomoc przysługuje również niepełnosprawnym studentom. Są oni uprawnieni do otrzymywania stypendium specjalnego w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z powodu niepełnosprawności. Aby je otrzymać, muszą złożyć do dziekanatu swojej uczelni wniosek wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

– Nie ma ograniczeń w przeznaczaniu tych środków. Student, który je otrzyma, może je wydać na dodatkowe pomoce w zależności od rodzaju niepełnosprawności, np. na podręczniki brajlowskie – mówi Jacek Merdalski, pracownik biura ds. osób niepełnosprawnych przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi od 100 do 400 zł miesięcznie. Jego dokładną wysokości i tryb przyznawania określa uczelnia. Student w danym roku akademickim może pobierać stypendium specjalne przez okres do 10 miesięcy, a w semestrze do 5 miesięcy.