Przychody pracowników, od których nie opłaca się składek na ubezpieczenia społeczne, zostały wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od 1 sierpnia 2010 r. rozporządzenie to ma odpowiednie zastosowanie do zleceniobiorców.

Oczywiście przy ustalaniu, które przychody zleceniobiorców są wyłączone z obowiązku opłacania składek, nie należy kierować się tylko literalnym brzmieniem poszczególnych przepisów, gdyż zapisy te powstały w okresie, gdy rozporządzenie miało zastosowanie (z małymi wyjątkami) do pracowników, ale trzeba pamiętać o powodach, dla których zmieniono rozporządzenie. Przyczyną nowelizacji był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 2010 r. (P 16/09). Trybunał uznał, że przy wydaniu rozporządzenia minister pracy naruszył delegację ustawową. Konsekwencją tego było niekonstytucyjne ograniczenie stosowania wyłączeń wymienionych w rozporządzeniu tylko do niektórych grup ubezpieczonych – głównie pracowników.

Wobec tego to, że w treści danego przepisu jest odniesienie do pracownika, nie oznacza, iż wyłączenie to będzie miało zastosowanie tylko do pracowników i nie można go stosować do zleceniobiorców. Taka interpretacja znowelizowanego rozporządzenia byłaby bowiem sprzeczna z orzeczeniem TK.

Jednak nie wszystkie wyłączenia z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą miały w praktyce zastosowanie do zleceniobiorców. Poniżej omawiamy najczęściej występujące przychody zwolnione od składek. Najpierw te, które dotyczą wyłącznie pracowników, a następnie te, które mają zastosowanie także do zleceniobiorców.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

Świadczeń urlopowych dla pracowników

Wydatków na szkolenia pracownika

Świadczeń wypłacanych z rozwiązaniem umowy

Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji

Świadczeń i ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp

Ekwiwalentów za narzędzia, materiały lub sprzęt

Świadczeń za okres choroby

Wypłaty zapomóg losowych

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Niektóre przychody zleceniobiorców zostały zwolnione ze składek ZUS.