Procedurą naboru są objęte jedynie te stanowiska urzędnicze i kierownicze, w których podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę. Nie dotyczy to więc pracowników zatrudnionych na podstawie powołania (zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta miasta, skarbnika gminy, powiatu, województwa) i wyboru (wójta, burmistrza, prezydenta miasta; starosty, wicestarosty, marszałka województwa, wicemarszałka).

Stanowiska objęte naborem

Zakres pracowników samorządowych objętych przepisami o naborze jest podwójnie ograniczony. Po pierwsze, dotyczy on stanowisk pracowników samorządowych zatrudnianych wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Po drugie, chodzi tylko o stanowiska urzędnicze (w tym kierownicze). Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398 z późn. zm.) dzieli stanowiska pracownicze w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich na sześć grup:

● kierownicze stanowiska urzędnicze,

● stanowiska urzędnicze,

● doradcy,

● asystenci,

● stanowiska pomocnicze,

● stanowiska obsługi.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób należy przeprowadzić nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Procedury w jednostkach organizacyjnych
- Gwarancji zachowania podstawowych zasad
- Wolnego stanowiska urzędniczego
- Ogłoszenia o wszczęciu procedury naboru
- Końcowy protokół i informacja