W marcu zmieniły się zasady przyznawania becikowego. Aby je otrzymać, rodzice nie muszą udowadniać objęcia opieką lekarską przyszłej matki od 10. tygodnia ciąży do porodu. Złagodzone przepisy będą obowiązywać jeszcze rok.
Rodzice, którym urodziło się dziecko, mogą otrzymać dwa świadczenia. Są to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Wynoszą one 1 tys. zł i są wypłacane jednorazowo, ale tylko becikowe może otrzymać każdy rodzic niezależnie od osiąganych dochodów. Warto wiedzieć, że od 1 listopada 2009 roku ich przyznanie zostało uzależnione od wykonywania regularnych badań lekarskich w trakcie ciąży. Początkowo restrykcyjne wymagania zostały złagodzone od 31 marca tego roku.

Nieważne dochody

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe, to świadczenie, które przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych opiekunem faktycznym dziecka jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła o jego przysposobienie do sądu. W przypadku becikowego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka znajdującego się pod opieką prawną, faktyczną lub jest to dziecko przysposobione, musi być złożony on w ciągu 12 miesięcy od przysposobienia, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Nie będzie przysługiwać, gdy świadczenie to wcześniej otrzymali rodzice dziecka.
Becikowe jest świadczeniem wyłączonym z przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To oznacza, że gdy świadczenie ubiega się rodzic w kraju, gmina nie wysyła takiego wniosku do marszałka województwa w celu sprawdzenia, czy mają zastosowanie przepisy unijne. Decyzja w tej sprawie jest wydawana tylko na podstawie polskiego prawa. O becikowe może też ubiegać się ten z rodziców, który przebywa za granicą, jeżeli tam ono przysługuje, a wniosek nie był składany w Polsce.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaka pomoc po urodzeniu dziecka.W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej na temat:- Dodatku do zasiłku rodzinnego- Wymogu złożenia zaświadczenia lekarskiego- Potrzebnych dokumentów jakie należy złożyć