Rodzice, którym urodziło się dziecko, mogą otrzymać dwa świadczenia. Są to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Wynoszą one 1 tys. zł i są wypłacane jednorazowo, ale tylko becikowe może otrzymać każdy rodzic niezależnie od osiąganych dochodów. Warto wiedzieć, że od 1 listopada 2009 roku ich przyznanie zostało uzależnione od wykonywania regularnych badań lekarskich w trakcie ciąży. Początkowo restrykcyjne wymagania zostały złagodzone od 31 marca tego roku.

Nieważne dochody

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe, to świadczenie, które przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych opiekunem faktycznym dziecka jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła o jego przysposobienie do sądu. W przypadku becikowego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka znajdującego się pod opieką prawną, faktyczną lub jest to dziecko przysposobione, musi być złożony on w ciągu 12 miesięcy od przysposobienia, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Nie będzie przysługiwać, gdy świadczenie to wcześniej otrzymali rodzice dziecka.

Becikowe jest świadczeniem wyłączonym z przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To oznacza, że gdy świadczenie ubiega się rodzic w kraju, gmina nie wysyła takiego wniosku do marszałka województwa w celu sprawdzenia, czy mają zastosowanie przepisy unijne. Decyzja w tej sprawie jest wydawana tylko na podstawie polskiego prawa. O becikowe może też ubiegać się ten z rodziców, który przebywa za granicą, jeżeli tam ono przysługuje, a wniosek nie był składany w Polsce.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaka pomoc po urodzeniu dziecka.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej na temat:

- Dodatku do zasiłku rodzinnego
- Wymogu złożenia zaświadczenia lekarskiego
- Potrzebnych dokumentów jakie należy złożyć