Stwierdzenie uszkodzeń ciała i czas ich powstania określi lekarz rodzinny w zaświadczeniu wystawionym ofierze przemocy.
Do konsultacji społecznych przesłany został projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Ma ono wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jego wydanie jest związane z obowiązującą od 1 sierpnia nowelizacją ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1483 z późn. zm.). Umożliwia ona uzyskanie przez osobę doświadczającą przemocy zaświadczenia lekarskiego określającego doznane obrażenia. Zaświadczenie jest bezpłatne i może wystawić je każdy lekarz.
Znajdujący się w rozporządzeniu wzór zaświadczenia składa się z dziewięciu punktów. Lekarz wpisuje w nich dane i adres ofiary przemocy, jej numer PESEL, datę i godzinę wykonania badania oraz wydania zaświadczenia. W zaświadczeniu swoje dane wpisuje też lekarz.
– Ich wpisywanie jest zbędne, skoro na zaświadczeniu musi być pieczątka lekarza – mówi Renata Durda, kierownik pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia.
Dopiero w ostatnim punkcie lekarz zamieszcza sprawozdanie dotyczące przeprowadzonego badania z uwzględnieniem uszkodzeń ciała, przyczyn i czasu ich powstania.
W niektórych krajach, np. Finlandii, na zaświadczeniu jest widoczna także sylwetka człowieka, na której lekarz wskazuje uszkodzone części ciała.