Student, który od 1 października chce ubiegać się o preferencyjny kredyt na naukę, musi poznać wcześniej warunki jego przyznania. Dzięki temu zyskuje czas na zgromadzenie niezbędnych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pożyczkę.

Warunkiem otrzymania kredytu jest rozpoczęcie studiów przed 25. rokiem życia oraz złożenie wniosku w wybranym banku. Należy do niego dołączyć m.in. dane wymagane przez bank w celu oceny zdolności kredytowej studenta i zabezpieczenia jego spłaty, m.in. zaświadczenie o dochodach studenta i jego rodziny. Najuboższym studentom, których dochód nie przekracza 600 zł netto, poręczenia udziela budżet państwa (100 proc.). Natomiast osoby, których dochód wynosi od 600 zł do 1 tys. zł netto, otrzymają poręczenie w wysokości 70 proc. Do wniosku należy dołączyć również zaświadczenie z uczelni stwierdzające, że osoba ubiegająca się o przyznanie kredytu lub pożyczki jest studentem, dokumenty potwierdzające informacje o innych kontynuowanych studiach oraz o dotychczas ukończonych. W roku akademickim 2010/2011 pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu mają osoby, których dochód na członka rodziny nie przekracza 2,5 tys. zł netto miesięcznie.

Student, który otrzyma kredyt lub pożyczkę, ma obowiązek dwa razy w roku (do 31 marca i do 31 października) do czasu ukończenia studiów przedstawić bankowi ważną legitymację studencką.

Spłata pożyczki lub kredytu wraz z należnymi odsetkami rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. Rata spłaty kredytu nie może przekraczać 20 proc. dochodów absolwenta. Jeśli straci on pracę, będzie miał prawo zawieszenia spłaty nawet na rok. W roku akademickim 2010/2011 dzięki kredytowi student, otrzyma 600 zł miesięcznie.