Jeżeli oddział ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku przed 1 stycznia, będzie kontynuował jego wypłatę w nowym roku kalendarzowym, nawet jeżeli od 1 stycznia płatnik składek będzie zobowiązany do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym.

Przypomnieć trzeba, że pracodawca musi wypłacać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, gdy zgłasza do tego ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych. Liczbę ubezpieczonych ustala się na rok kalendarzowy według stanu na 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Natomiast w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego - według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia. W liczbie ubezpieczonych należy uwzględniać:

  • pracowników (w tym również uczniów),
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące,
  • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.

Nie należy natomiast uwzględniać:

  • osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,
  • duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Z uwagi na powyższe, ustalając liczbę ubezpieczonych, powinien pan uwzględnić tylko tych zleceniobiorców, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia chorobowego.

MONIKA WOJCIECHOWSKA

specjalista od ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■ Art. 61 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.).