Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) disiarczku węgla w miejscu pracy będzie wynosić 12,5 mg/m3, a nie jak obecnie 18 mg/m3. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 141, poz. 950). Jutro wejdzie ono w życie.

Przypomnijmy, że najwyższe dopuszczalne stężenie to wartość średnia stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego organizmie oraz w stanie zdrowia jego potomków. Oprócz NDS disiarczku węgla nowe przepisy zmienią też maksymalne stężenia np. 2-etoksyetanolu i nitroetanu. Zrezygnowano z określania najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych niektórych substancji (np. 2-metoksyetanolu).

Oprócz najwyższych dopuszczanych stężeń nowe rozporządzenie zmienia także przepisy dotyczące ochrony przed szkodliwym promieniowaniem. Nowe przepisy określają sposób obliczenia wartości maksymalnych dobowych ekspozycji (MDE) na promieniowanie optyczne (laserowe i nielaserowe). MDE to poziom dopuszczalnego promieniowania, na które mogą być narażeni pracownicy.