Przepisy nie określają, do kiedy rodzice mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. W każdej gminie obowiązują inne terminy. W części z nich właśnie one mijają.
Rodzice mający dzieci w wieku szkolnym mogą składać wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników. Taką pomoc przewiduje rządowy program Wyprawka szkolna 2010. W jego ramach pomoc na zakup podręczników mogą otrzymać rodzice uczniów klas I – III szkół podstawowych, II klasy gimnazjum oraz szkół artystycznych, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, które wynosi 351 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Dofinansowanie mogą też otrzymać uczniowie z rodzin o wyższych dochodach, jeżeli np. znajdują się w trudnej sytuacji losowej. Ich liczba nie może jednak przekroczyć 10 proc. ogółu uczniów objętych programem na terenie danej gminy. Bez względu na osiągane dochody pomoc otrzymają natomiast uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z określoną w przepisach niepełnosprawnością.
Wnioski o wsparcie są składane u dyrektora szkoły, do której będzie chodzić dziecko, i trzeba dołączyć do nich zaświadczenie o dochodach. Dofinansowanie mogą otrzymać nie tylko rodzice, ale też rodzice zastępczy i opiekunowie prawni dziecka. Termin składania wniosków jest wyznaczany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i dlatego jest różny w poszczególnych gminach.
– Wnioski będziemy przyjmować do 22 września, bo z doświadczenia z poprzednich lat wynika, że rodzice czekają z tym na ostatnią chwilę – mówi Bernardyna Opolska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku.
Anna Kłobukowska, dyrektor wydziału oświaty UM w Toruniu, dodaje, że aby otrzymać refundację zakupu podręczników, rodzic musi zachować dowód jego zakupu, np. paragon lub fakturę. W Toruniu na złożenie wniosku rodzice mają czas już tylko do 3 września.
Wysokość dofinansowania, w zależności od tego, do której klasy podręczniki są przeznaczone, wynosi od 170 do 370 zł.
Drugim świadczeniem, które przysługuje rodzicom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tego tytułu. Wynosi on 100 zł, ale aby je otrzymać, rodzic musi być uprawniony do zasiłku rodzinnego na to dziecko. Oznacza to, że musi spełniać warunki określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Najważniejszym z nich jest kryterium dochodowe, które wynosi 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne.
103 mln zł przeznaczy rząd na realizację programu Wyprawka szkolna w 2010 roku