W myśl art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, w tym instrumenty pomocy państwa w sferze zatrudniania tych osób, jest ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa).

Pomoc dla wszystkich pracodawców

Niektóre dodatkowe formy wsparcia przewidziane w ustawie w równym stopniu przysługują pracodawcom z tzw. otwartego rynku pracy i posiadającym status zakładu pracy chronionej.

Należą do nich:

pomoc w postaci zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

● pomoc na przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

● pomoc na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej,

● pomoc na szkolenia.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Określenia kosztów kwalifikowanych

Realizacji zawartej umowy

Niedotrzymania warunków umowy

Zwrotu wydatków na adaptację stanowisk

Kiedy przysługuje refundacja

Sposobu realizacji umowy

Maksymalnej wysokości pomocy

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych: Można wystąpić o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.