Kodeks pracy określa, jakich informacji może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a jakich od pracownika. Czy zgoda samych zainteresowanych pozwala mu dowolnie poszerzać zakres tych informacji?
Pracodawca ma prawo żądać od kandydata do pracy podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Od pracownika zaś ponadto: innych danych osobowych, imion, nazwisk i dat urodzenia dzieci, numeru PESEL oraz innych danych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów (art. 221 k.p.).
Do niedawna wielu specjalistów prawa pracy przyjmowało pogląd, zgodnie z którym art. 221 k.p. nie wykluczał dobrowolnego ujawnienia dalszych informacji przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub przez pracownika. Twierdzono, iż pracodawca może przetwarzać takie dane, jeżeli odpowiada to warunkom określonym w ustawie o ochronie danych osobowych.