Nie

Przejście mężczyzny na wcześniejszą emeryturę z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach w wieku 55 lat możliwe jest tylko wówczas, gdy rodzaj wykonywanej pracy wymieniony jest w wykazie B rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Stanowisko wytapiacza metali nieżelaznych zawarte jest w dziale III wykazu B wśród prac w przemyśle hutniczym. Osoby, które wykonywały takie prace, mogą przejść na emeryturę jeśli:

  •  osiągnęły wiek emerytalny (59 lat w okresie od 1 stycznia 1983 r., 58 lat w okresie od 1 stycznia 1984 r., 57 lat w okresie od 1 stycznia 1985 r., 56 lat w okresie od 1 stycznia 1986 r. lub 55 lat w okresie od 1 stycznia 1987 r.),
  •  wiek emerytalny ukończyły w czasie wykonywania prac wymienionych w dziale III wykazu B lub w okresie zatrudnienia, do którego zostały skierowane stosownie do zalecenia lekarza,
  •  udowodniły wymagany okres składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 15 lat pracy wymienionej w dziale III wykazu B.

Z pytania wynika, że udowodnił pan tylko dziesięć lat pracy wymienionej w dziale III wykazu B. Przepisy nie przewidują możliwości zaliczenia do okresu pracy wymienionej w wykazie B prac zamieszczonych w wykazie A. Nie jest więc możliwe w tym przypadku zaliczenie pracy w budownictwie do wymaganego 15-letniego stażu pracy w hutnictwie, a także zaliczenie do tego stażu dwóch lat pracy na kolei.

ZUS może natomiast wliczyć do okresu pracy na stanowisku wymienionym w wykazie A okresy zatrudnienia na kolei w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz okresy pracy w szczególnych warunkach wymienionej w wykazie B. W takim jednak przypadku konieczne byłoby osiągnięcie wieku emerytalnego wynoszącego dla mężczyzny 60 lat do końca 2008 r., co w pana przypadku nie będzie możliwe.

MAREK OPOLSKI

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Par. 4 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).

■  Art. 46 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).