Tak

Od 1 stycznia 2008 r. z działalności będzie pan podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Dobrowolne będzie tylko ubezpieczenie chorobowe.

Renciści, którzy od 1 stycznia 2008 r. z działalności zostaną objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, będą zobowiązani do wyrejestrowania się z działalności z ubezpieczenia zdrowotnego i zgłoszenia się z działalności do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego, zdrowotnego oraz ewentualnie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zgłoszenie do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA powinno nastąpić z kodem:

  •  05 12 XX - dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, mającej ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
  •  05 72 XX - dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, mającej ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

MICHAŁ JAROSIK

ekspert od ubezpieczeń społecznych

Podstawa prawna

■  Art. 9, 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

■  Art. 82 ust. 8 i 9 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).