Wszystkie prace doktoranckie mają być publikowane w internecie, a doktoranci z najlepszych uczelni otrzymają wyższe stypendia.
Resort nauki chce zwiększyć środki na stypendia dla doktorantów. Po 2 tys. zł miesięcznie przez 10 miesięcy otrzyma 30 proc. najlepszych studentów. Obecnie wysokość stypendium doktoranckiego wynosi od jednego tysiąca złotych do 1,3 tys. zł.
Takie zmiany przewiduje projekt ustawy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Został on skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Nowe przepisy wprowadzają także instytucję promotora pomocniczego, od którego doktoranci otrzymają dodatkową pomoc przy przewodzie doktorskim. Rolę tę będzie mogła pełnić osoba posiadająca stopień naukowy doktora w tej lub pokrewnej dyscyplinie.
Resort nauki planuje też wprowadzenie reguły jawności doktoratów przez wymóg publikacji jego treści w internecie.
Projekt MNiSW jest drugim etapem reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Reforma nauki wejdzie w życie 1 października 2010 roku. Na wprowadzenie zmian w szkolnictwie wyższym trzeba jeszcze poczekać. Pierwsze przepisy reformy szkolnictwa wyższego mają wejść w życie 1 października 2011 roku, a te dotyczące m.in. stypendium doktoranckiego na początku roku akademickiego 2012/2013.