Wszystkie prace doktoranckie mają być publikowane w internecie, a doktoranci z najlepszych uczelni otrzymają wyższe stypendia.
Resort nauki chce zwiększyć środki na stypendia dla doktorantów. Po 2 tys. zł miesięcznie przez 10 miesięcy otrzyma 30 proc. najlepszych studentów. Obecnie wysokość stypendium doktoranckiego wynosi od jednego tysiąca złotych do 1,3 tys. zł.
Takie zmiany przewiduje projekt ustawy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Został on skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.