Tak

Można żądać w jednym pozwie wszystkich niewypłaconych przez pracodawcę należności finansowych. Wpłynie to jednak na wartość przedmiotu sporu, a tym samym może pojawić się konieczność wniesienia przez pracownika opłaty od pozwu.

Wartość przedmiotu sporu to ważny element pozwu. Przy umowach zawartych na czas określony wartość przedmiotu sporu stanowi suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, w przypadku umów na czas nieokreślony za okres jednego roku. Od wartości przedmiotu sporu zależy m.in. to, czy w danej sprawie wnoszonej przez pracownika będzie pobierana od pozwu opłata. Kiedy wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tys. zł, pracownik jest zobowiązany do uiszczenia tzw. opłaty stosunkowej, która wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Opłata nie może być niższa niż 30 zł i nie większa niż 100 tys. zł.

Jeżeli pracownik w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia nie chce wracać do pracy, a domaga się jedynie odszkodowania, wówczas wartość przedmiotu sporu stanowić będzie podana przez powoda kwota dochodzonego odszkodowania, a nie suma wynagrodzenia za pracę za okres jednego roku. Zatem w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony i wynagrodzenia 4,5 tys. zł, jeśli pracownik otrzymał wypowiedzenie i domaga się przywrócenia do pracy, to wartość przedmiotu sporu wyniesie 54 tys. zł (12 x 4,5 tys. zł). W takiej sytuacji powstanie obowiązek wniesienia przez pracownika (powoda) opłaty od pozwu w wysokości 2,7 tys. zł (5 proc. x 54 tys. zł). Jeśli natomiast pracownik będzie domagał się odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (ze względu na przepracowany w spółce ponadtrzyletni okres pracy), to wartość przedmiotu sporu stanowić będzie kwota żądanego odszkodowania, czyli 13,5 tys. zł (3 x 4,5 tys. zł). Nie powstanie wówczas obowiązek uiszczenia przez pracownika opłaty od pozwu.

W omawianej przez nas sprawie nie ma też przeszkód, aby pracownik w jednym pozwie dochodził także zapłaty pozostałych świadczeń, tj. premii i należności za godziny nadliczbowe. Trzeba jednak pamiętać, że wpłynie to na wzrost wartości przedmiotu sporu. W takiej bowiem sytuacji dla ustalenia wartości przedmiotu sporu zlicza się wartość tych roszczeń. Jeśli pracownik (powód) domagać się będzie się przywrócenia do pracy i dochodził pozostałych roszczeń, to wartość przedmiotu sporu wyniesie 70 tys. zł (54 tys. zł + 6 tys. zł + 10 tys. zł), zatem opłata od takiego pozwu wzrośnie do kwoty 3,5 tys. zł (5 proc. x 70 tys. zł). Jeśli natomiast pracownik będzie domagał się odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę i pozostałych kwot, to wartość przedmiotu sporu wyniesie 29,5 tys. zł (13,5 tys. zł + 6 tys. zł + 10 tys. zł), a zatem - skoro nie przekracza 50 tys. zł - pracownik nie będzie zobowiązany do opłacenia takiego pozwu opłatą sadową.

ANDRZEJ MAREK

sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).