Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy spoczywa na pracodawcy. Może on wskazać osoby odpowiedzialne za ewidencjonowanie czasu pracy w firmie, jednak nie oznacza to, że prowadzenie tej ewidencji może zostać powierzone pracownikom. Ostateczna odpowiedzialność za wykonanie tego obowiązku spoczywa na pracodawcy oraz osobach działających w jego imieniu. Od ewidencji czasu pracy należy odróżnić ewidencję godzin pracy, której nie prowadzi się m. in. dla pracowników objętych zadaniowym czasem pracy, ale i dla nich prowadzić należy ewidencję czasu pracy. Godziny pracy mogą rejestrować sami pracownicy (lista obecności) lub ich przełożeni.

Przepisy nie regulują formy, w jakiej ma być prowadzona ewidencja czasu pracy. Wydaje się, że prowadzenie jej w formie elektronicznej jest dopuszczalne. Jednak dopóki dane do tych systemów są wprowadzane przez pracowników, dopóty nie mogą być one uznane za ewidencję czasu pracy. Systemy uzupełniane przez pracowników mogą mieć charakter pomocniczy dla pracodawcy i stanowić podstawę do prowadzenia przez niego zsynchronizowanej z takimi systemami ewidencji czasu pracy.

Z uwagi na fakt, iż ewidencja czasu pracy jest prowadzona w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych z pracą, jej brak lub wadliwe prowadzenie może mieć doniosłe skutki w kontekście dochodzenia przez pracownika wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Wprawdzie Sąd Najwyższy (II PK 369/09) zmienił ostatnio dotychczasową linię orzeczniczą i stwierdził, że zaniechanie prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika przez pracodawcę nie oznacza, że każdorazowo i bezkrytycznie sąd pracy powinien przyjmować za miarodajną wersję czasu pracy przedstawianą przez pracownika, niemniej bieżące, prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy, połączone z ewidencją godzin pracy lub innym, podobnym rejestrem, zatwierdzanym na mocy przepisów wewnątrzzakładowych w regularnych odstępach czasu, może być skuteczną metodą uniknięcia sytuacji spornych.

not. m.j.