Nie

Na podstawie przepisów prawa nie wolno palić w pokojach biurowych. Może pan domagać się palenia papierosów w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Nie może to stanowić przyczyny wypowiedzenia panu umowy o pracę.

Problematyka palenia tytoniu w zakładzie pracy została uregulowana m.in. w ustawie z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 ze zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 zabronione jest palenie tytoniu w pomieszczeniach zamkniętych zakładu pracy poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi. Za wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w zakładzie pracy odpowiedzialny jest pracodawca, jako użytkownik lub właściciel pomieszczeń. Miejscem, w którym dopuszczalne jest palenie tytoniu w zakładzie pracy, jest natomiast palarnia, o której mowa w par. 40 załącznika nr 3 do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Jak wynika z wyroku NSA z 4 kwietnia 2007 r. (I OSK 892/06, Monitor Prawa Pracy 2007/5/224), pracodawca zatrudniający 20 pracowników obowiązany jest, na podstawie ogólnych przepisów bhp, utworzyć dla pracowników palarnię bez względu na to, czy zatrudnia palaczy tytoniu.

Podsumowując, firma czytelnika nie ma obowiązku utworzenia palarni, ale jednocześnie obowiązana jest zakazać palenia tytoniu w pokojach. Pracodawca, nie stosując się do powyższych przepisów, łamie prawo i naraża się na zapłacenie z tego powodu grzywny. Czytelnik ma prawo do żądania zaprzestania palenia tytoniu w pomieszczeniach firmy. Żądanie to nie może stanowić przyczyny uzasadniającej rozwiązanie z nim stosunku pracy.

AGNIESZKA SIWY

radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Gdańsk

PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 ze zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).