Firmy, które ucierpiały z powodu powodzi, mogą skorzystać z nieoprocentowanych pożyczek na wynagrodzenia pracowników. Opłacą z nich pensje, np. za przestój lub usuwanie skutków powodzi.
Aby otrzymać pożyczkę na wynagrodzenia dla pracowników, firmy dotknięte skutkami powodzi muszą złożyć wniosek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Powinny do niego dołączyć wykaz pracowników, których wynagrodzenie będzie wypłacone z pożyczki. Wzór obu tych dokumentów jest zawarty w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie.

Wniosek do funduszu

Firma, która chce otrzymać pożyczkę na pensję, powinna wypełnić I część wniosku o wypłatę takiej pomocy. Nie jest ona skomplikowana. Pracodawca musi złożyć oświadczenie, w którym określi, za jaki czas lub rodzaj pracy podwładnemu przysługuje wynagrodzenie, które będzie wypłacone z pożyczki. Należy przypomnieć, że ze środków tych może być sfinansowane świadczenie przysługujące wyłącznie za:
● czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (gdy z powodu powodzi pracownik nie mógł świadczyć pracy),
● czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a nie mógł jej świadczyć z przyczyn dotyczących pracodawcy (które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią),
● wykonaną pracę, polegającą na ochronie firmy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi (mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie działalności pracodawcy).
W ostatnim z wymienionych przypadków wnioskodawca musi dodatkowo wskazać miejsce wykonywanej działalności gospodarczej. Natomiast w każdej z wymienionych sytuacji pracodawca musi podać kwotę wynagrodzeń, które będą zaspokojone z pożyczki oraz okres, za jaki one przysługują. Jest też zobowiązany do złożenia oświadczenia, że na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie i nie posiada własnych środków na wypłatę pensji.
We wniosku firma poda również numer rachunku bankowego, na który FGŚP przeleje pożyczkę. Zobowiąże się też do zwrotu otrzymanej pożyczki na rachunek bankowy funduszu najpóźniej do 31 grudnia 2011 r.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak korzystać z pożyczki na pensje.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:


- Koniecznego wykazu

- Złożenia wniosku