PROBLEM

Pracuję w prywatnym zakładzie przetwórstwa drobiu. Firma ma poważne problemy ze zbytem swoich produktów, na które w ostatnim okresie spadł popyt. To spowodowało poważne problemy przedsiębiorstwa. W ubiegłym tygodniu właściciel firmy podjął decyzję, że zwolni połowę pracowników. Znalazłem się w grupie osób, którym wręczono wypowiedzenia. W naszej firmie nie działają żadne związki zawodowe, więc nie mam kogo zapytać, czy w moim przypadku nie nastąpiło złamanie praw pracowniczych. Czy pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, któremu brakuje trzy lata do osiągnięcia wieku emerytalnego? Czy pracownik taki podlega ochronie wynikającej z art. 39 k.p.?

CZYTELNICY RADZĄ

Marianna: Pracownik, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do przejścia na emeryturę, nie może być zwolniony z pracy. Wynika to z przepisów kodeksu pracy, który chroni w ten sposób pracowników w okresie przedemerytalnym. Gdyby nie było takich ograniczeń, pracodawcy wyrzucaliby z pracy pracowników starszych, którzy z racji długiego stażu pracy, zarabiają najwięcej. W ten sposób pracodawca obniżyłby koszty swojej działalności.

Kuba: Musi pan skierować sprawę do sądu pracy, bo pracodawca złamał prawo. Skoro jego firma nadal istnieje, a on zwolnił tylko połowę pracowników, nie ma żadnych podstaw do pozbawienia pana pracy. Znajduje się pan w okresie ochronnym i nie wolno z panem rozwiązać stosunku pracy.

PIP WYJAŚNIA

Na podstawie art. 39 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Równocześnie zgodnie z art. 27 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 359 z późn. zm.), wiek emerytalny wynosi co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Oznacza to zatem, że pracownik, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje cztery lata, korzysta z ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę wynikającej z art. 39 k.p. Młodsze osoby są objęte ochroną przedemerytalną wówczas, gdy znajdują się w grupie zawodowej, dla której przewidziano ustawowo niższy wiek emerytalny. Wówczas obniżony wiek emerytalny nie jest przywilejem, lecz wiekiem powszechnie ustalonym dla określonych kategorii pracowników wykonujących określone prace lub zawody.

Warto więc pamiętać, że na podstawie art. 39 k.p. ochroną przedemerytalną objęci są co do zasady mężczyźni w wieku od 61 do 65 lat i kobiety w wieku od 56 do 60 lat.

BW