50 tys. emerytów będzie musiało w 2011 roku choćby na jeden dzień zwolnić się z pracy, aby dalej otrzymywać emeryturę z ZUS.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) chce przywrócić zmieniony na swój wniosek w styczniu 2009 r. przepis, na podstawie którego ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury, jeśli ubezpieczony nie rozwiąże z firmą stosunku pracy.
Do 7 stycznia 2009 r. przepisy nie pozwalały otrzymywać emerytury osobom, które tego nie zrobiły. Te przepisy – na wniosek MPiPS – uległy zmianie po wejściu w życie ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, która uchyliła art. 103 ust. 2a.
Teraz MPiPS chce przywrócić ten przepis. „DGP” napisał o tym jako pierwszy w ubiegłym tygodniu, ale pojawiły się wątpliwości (w wyniku późniejszych błędnych publikacji w różnych mediach), czy to rozwiązanie będzie dotyczyć także tych osób, które przeszły na emeryturę przed wejściem w życie projektowanej zmiany.
Jak wyjaśnia nam departament ubezpieczeń społecznych MPiPS w odpowiedzi na nasze pytanie, wejście w życie projektowanej zmiany art. 103 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oznaczać będzie zawieszenie prawa do emerytury w przypadku kontynuowania przez emeryta zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy.
Rozwiązanie to dotyczyć będzie także tych osób, które przeszły na emeryturę przed wejściem w życie projektowanej zmiany. Osoby korzystające więc obecnie z dobrodziejstwa przepisów, które weszły w życie po 7 stycznia 2009 r., aby otrzymywać emeryturę z ZUS, będą musiały rozwiązać stosunek pracy.
Z tego też względu, jak wyjaśnia MPiPS, w projekcie ustawy zawarto regulacje nakładające na ZUS obowiązek poinformowania zainteresowanych w terminie 30 dni od daty wejścia w życie nowelizacji o nowym rozwiązaniu oraz przewidujące wystarczająco długi okres vacatio legis.
Wejście w życie przepisu nakazującego wybór zostało określone na pierwszy dzień piątego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy. Ma to umożliwić podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania stosunku pracy nawet za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
1,7 tys. zł wynosi średnia emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych