Agencje zatrudnienia, zanim rozpoczną działalność, będą o wiele dokładniej niż dotychczas sprawdzane przez marszałka województwa.
Zwiększy się liczba warunków, których niespełnienie przez prywatną agencję zatrudnienia spowoduje, że nie będzie ona mogła działać legalnie. Obecnie, żeby funkcjonowała ona zgodne z prawem, musi być wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. W projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia rząd doprecyzowuje, w jakich sytuacjach marszałek może odmówić jej zarejestrowania. Projekt w tej sprawie trafił właśnie do Sejmu.
Zgodnie z nim agencja nie zostanie wpisana do rejestru, jeśli jej właściciel wcześniej prowadził inną agencję bez wymaganego wpisu do wykazu. Nie zrobi tego także wtedy, gdy pobierała ona nienależne opłaty od osób poszukujących zatrudnienia za granicą. Zgodnie z obowiązującą ustawą o promocji zatrudnienia agencja może domagać się od takich osób zwrotu tylko faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą. Są to koszty dojazdu i powrotu osoby, dla której szuka zatrudnienia, wydania wizy, badań lekarskich i tłumaczenia dokumentów. Nie może natomiast pobierać np. prowizji od wartości kontraktu wynegocjowanego dla pracownika.
Zdaniem ekspertów zaostrzenie warunków wpisania do rejestru agencji to dobre rozwiązanie.
– Obecnie zbyt często zdarza się, że agencje naruszają prawo i np. pobierają od ludzi opłaty niewymienione w ustawie – mówi Zbigniew Żurek z Business Centre Club (BCC).
Marszałek odmówi właścicielowi agencji prawa do jej prowadzenia, także jeśli przy okazji prowadzenia innej tego typu placówki nie przestrzegał zasady zakazu dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię czy orientację seksualną.
Zgodnie z proponowanymi przepisami agencji nie będzie mogła prowadzić osoba, która została wykreślona przez marszałka z rejestru za to, że naruszyła wspomniane przepisy w czasie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis.
Monika Ulatowska ze Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia wskazuje, że dzięki wprowadzeniu proponowanych zmian na rynku będą działały wiarygodne podmioty. Docelowo jednak wymóg wpisywania do rejestru powinien być zlikwidowany, a do prowadzenia agencji zatrudnienia powinien wystarczyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.