Każdy maturzysta musi zadeklarować na specjalnym formularzu, jakie przedmioty będzie zdawał na majowym egzaminie oraz na jakim poziomie. Egzamin z danego przedmiotu można zdawać tylko na jednym poziomie: podstawowym lub rozszerzonym. Profil klasy, do której chodzi uczeń, nie ma wpływu na wybór poziomu. Osoba, która ukończyła klasę matematyczno-informatyczną, może zdawać matematykę na poziomie podstawowym. Uczniowie muszą także podać temat prezentacji z języka polskiego.

Do końca września uczniowie składają deklarację wstępną. Ostateczną decyzję muszą podjąć do 7 lutego 2008 r. Do tego czasu uczeń może więc zmienić pierwszy wybór. Jeśli nie złoży deklaracji ostatecznej w tym terminie, 8 lutego okręgowa komisja egzaminacyjna uzna, że maturzysta zdaje egzaminy wskazane w deklaracji wstępnej.

Deklarację składa się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, którym zwykle jest dyrektor szkoły. Jedynie osoby, które ukończyły szkołę za granicą, ale chcą zdać maturę w Polsce, lub których szkoła została rozwiązana, deklarację dostarczają do OKE. W tym roku szkolnym w wyborze przedmiotów uczniowie nie będą mogli kierować się wynikami próbnej matury. CKE namawia bowiem dyrektorów, aby testowy egzamin odbył się dopiero w marcu.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl