Absolwenci gimnazjów, szkół średnich lub wyższych uczelni, którzy nie mają więcej niż 30 lat i odbywają praktykę np. w firmach, mogą jednocześnie być zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni. Jeśli przed podjęciem praktyki nie mieli statusu bezrobotnego, mogą w jej trakcie ubiegać się o jego uzyskanie. Nie będą oni jednak mogli otrzymywać zasiłku dla bezrobotnych, jeśli w trakcie praktyki otrzymują miesięcznie kwotę wyższą niż połowa minimalnego wynagrodzenia, czyli 658,5 zł. Jeśli dostają mniej, to mogą również otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Inne korzystne rozwiązanie dla praktykantów przewidziane w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. nr 127, poz. 1052) polega na tym, że nie muszą oni (w odróżnieniu od pozostałych bezrobotnych) stawiać się w urzędzie pracy w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd.