Wydłużenie wymiaru urlopu wypoczynkowego może być związane ze szczególnym stanem zdrowia, specyfiką wykonywanej pracy lub szczególnym charakterem prowadzonej wcześniej działalności.

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do 10 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoby te nabywają po przepracowaniu jednego roku, licząc od dnia przyznania im określonego stopnia niepełnosprawności. Dodatkowy urlop udzielany jest na takich samych zasadach co urlop wypoczynkowy.

Nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w czasie letnich i zimowych ferii. W ich trakcie mogą zostać zobowiązani przez dyrektora do wykonania dodatkowych czynności, jednak powierzona praca nie może im zająć więcej niż 7 dni. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 Karty nauczyciela). Nauczycielom akademickim przysługuje 36-dniowy urlop wypoczynkowy, przy czym muszą go wykorzystać w dni wolne od zajęć dydaktycznych (art. 133 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Pracownicy socjalni, którzy są zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej lub w powiatowych centrach pomocy rodzinie i do których obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, mają prawo do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego raz na 2 lata.

Prawo to nabywają po przepracowaniu pełnych 5 lat (art. 121 ustawy o pomocy społecznej). Do dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego mają również prawo sędziowie i prokuratorzy (6 dni roboczych po 10 latach pracy, 12 dni po 15 latach).

not. m.j.