Przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej są zobowiązane do uiszczania opłat na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego oraz Transportowego Dozoru Technicznego. Tak wynika z najnowszego stanowiska pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

ZPChr oraz ZAZ są zwolnione z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym. Na tej podstawie zakłady te były zwalniane także z opłat za dozór techniczny. Jednak w wyroku z 30 czerwca 2005 r. (IV CK 771/04) Sąd Najwyższy orzekł, że należności, od których zwolniony jest ZPChr, mają charakter publicznoprawny. Tymczasem opłaty za dozór techniczny mają charakter cywilnoprawny.

Po tym wyroku pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej nie wiedzieli, czy nadal przysługuje im zwolnienie od wnoszenia tego typu należności. Opierając się na orzeczeniu SN, pełnomocnik wyjaśnił, że opłaty te pobierane są tylko za wykonanie dozoru technicznego. Należności te nie należą więc do katalogu opłat publicznoprawnych i zarówno ZPChr, jak i ZAZ muszą je uiszczać.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl