W przyszłym roku gminy otrzymają wcześniej dotację od wojewody na opłacenie dzieciom bezpłatnych posiłków.
Rządowy program dożywiania, który jest realizowany w gminach, jest częściowo finansowany ze środków budżetowych. W tym roku na ten cel rząd przeznaczy 550 mln zł. Przyjęta na wczorajszym posiedzeniu uchwała Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2011 określa zasady rozdysponowania tych środków między samorządy. Zgodnie z uchwałą dotacja budżetowa została podzielona na dwie części: 350 mln zł zostało zapisane w tej części budżetu, której dysponentami są wojewodowie, pozostałe 200 mln zł pozostanie w rezerwie celowej.
W ubiegłych latach środki te były zapisane w całości w rezerwie budżetowej. To powodowało opóźnienia w ich uruchomieniu. W efekcie pieniądze nie trafiały do gmin w odpowiednich terminach. W związku z tym samorządy musiały na początku roku pokrywać ze środków własnych całkowity koszt posiłków. Przyszłoroczny harmonogram przewiduje, że pieniądze z części, której dysponentem są wojewodowie, trafią do gmin do końca marca. Natomiast rezerwa celowa będzie uruchamiana w trzech transzach: do 15 kwietnia, do 15 lipca i 30 września.
Uchwała ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Monitorze Polskim.