W myśl przepisów kodeksu pracy, poza przypadkami ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowy zawartej na czas określony nie można rozwiązać za wypowiedzeniem, jeśli nie przewiduje tego sama umowa (art. 33 k.p.). Poza kodeksem pracy problematykę rozwiązywania umowy na czas określony ze względu na przyczynę leżącą u podstaw rozwiązania stosunku pracy, reguluje również ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.), a więc tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych.