Pieniądze trafią do szkół, które mogą wykorzystać je na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy z nauką oraz szczególnie uzdolnionych, a także na doposażenie bazy dydaktycznej. Program nauczania skoncentrowany na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się przewiduje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, wprowadzona rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. Unijne środki zostaną przekazane szkołom w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”. Będzie on realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Decyduje marszałek

Program będzie realizowany regionalnie, w zależności od województwa, przez urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy oraz przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Decyzje o rozpoczęciu jego wdrażania w każdym województwie podejmują poszczególne urzędy marszałkowskie. Zgodnie z decyzją marszałków województw od 2010 roku indywidualizacja nauczania będzie realizowana ze środków z UE w dziewięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. W pozostałych od 2011 roku.

Pieniądze na dodatkowe zajęcia dla najmłodszych uczniów mogą otrzymać zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Pojedyncza szkoła i jej organ założycielski nie mogą dostać na realizację całego projektu mniej niż 30 tys. zł. Należy przy tym zaznaczyć, iż o środki nie występuje szkoła, ale organ ją prowadzący, czyli gmina lub fundacja. Musi on przygotować jeden wspólny wniosek dla wszystkich prowadzonych przez siebie placówek, które chce włączyć do projektu. Liczba szkół objętych wnioskiem musi wynieść co najmniej 70 proc. wszystkich szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu. Dokumentem pomocnym przy pisaniu wniosku są Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wniosek należy złożyć (w zależności od województwa) w urzędzie marszałkowskim lub wojewódzkim urzędzie pracy. Spośród regionów, które zdecydowały się na rozpoczęcie programu w tym roku, nabór wniosków przeprowadził tylko Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. W pozostałych nabór albo trwa, albo rozpocznie się po wakacjach.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Pieniądze na zajęcia dla dzieci.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Jak przygotować odpowiedni wniosek o dofinansowanie
- Na co można uzyskać dofinansowanie