Dziecko, które jest całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej, może być umieszczone w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych jest zadaniem własnym powiatu, które jest wykonywane przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy społecznej (w miastach na prawach powiatu). To do nich powinni się zgłaszać kandydaci, którzy chcą zostać rodziną zastępczą.

Rodzaje rodzin zastępczych

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Muszą oni jednak spełniać następujące warunki:

● mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski,

● korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

● nie są lub nigdy nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,

● wywiązują się z obowiązku alimentacji wobec najbliższej osoby, jeżeli został on nałożony przez sąd,

● nie są chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,

● mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.

Kandydaci na rodziców zastępczych muszą też uzyskać pozytywną ocenę swojego ośrodka pomocy społecznej.

Możliwe są następujące rodzaje rodzin zastępczych:

● spokrewnione z dzieckiem – tę rolę pełnią najczęściej najbliżsi krewni: dziadkowie, wujostwo, starsze pełnoletnie rodzeństwo; może w nich przebywać troje dzieci;

● niespokrewnione z dzieckiem – również do trojga dzieci;

● zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny.

Wśród tych ostatnich tworzone są rodziny wielodzietne, specjalistyczne oraz o charakterze pogotowia rodzinnego.

W zawodowych rodzinach wielodzietnych umieszcza się od trojga do sześciorga dzieci. Podopiecznych może być więcej, jeżeli istnieje potrzeba umieszczenia w jednej rodzinie liczniejszego rodzeństwa. W specjalistycznej rodzinie zawodowej może przebywać maksimum troje dzieci, które są niedostosowane społecznie, albo dzieci z dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki lub pielęgnacji. Do rodziny pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego można przyjąć nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, ale nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zostać rodziną zastępczą.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Szkolenia dla rodziców zawodowych
- Decyzji sądu
- Środkach finansowych na dzieci
- Pensjach dla rodziców zawodowych