Nauka w przedszkolu

Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego a ten, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego. Takie dopuszczone w danej szkole programy wychowania przedszkolnego są przygotowywane w formie zestawów programów wychowania przedszkolnego.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalonej dla wychowania przedszkolnego. Obecnie podstawa programowa ma zadanie przygotowywanie do nauki pisania i czytania, a dopiero w szkole te umiejętności są rozwijane. Dlatego warto się zdecydować na posłanie pięciolatka do przedszkola. Tym bardziej że za dwa lata, od 1 września 2011/2012 do przedszkoli trafią obowiązkowo pięciolatki i sześciolatki, których rodzice nie zdecydowali się wcześniej na posłanie ich do szkoły. W interesie gmin jest też przekonanie rodziców do tego rozwiązania. Za dwa lata gminy będą musiały zapewnić więcej niż dotychczas miejsc w przedszkolu. A trzeba pamiętać że, zadaniem własnym gminy jest też zorganizowanie miejsc dla dzieci w wieku trzech – czterech lat.

Gdy brak miejsc

Od lata gminy starają się zapewnić miejsca w przedszkolach. O ile dla sześciolatków miejsca są, to dla pięciolatków jest już znacznie gorzej. Najtrudniej jest znaleźć miejsce dla dzieci w wieku trzech i czterech lat. Dlatego gminy w różny sposób starają się tworzyć nowe miejsca w przedszkolach lub nawet na terenach dużych zakładów pracy lub z pieniędzy Unii Europejskich. Często jednak okazuje się, że w miejscu zamieszkania dziecka w przedszkolu brakuje miejsc. Wtedy gminy proponują inne przedszkola, które są znacznie oddalone od ich miejsca zamieszkania. Rodzice też nie zawsze chcą, aby ich dzieci trafiały do oddziałów przedszkolnych utworzonych w szkołach, gdzie warunki są znacznie gorsze od tych w samodzielnych placówkach przedszkolnych.

Mimo że przepisy nie przewidują wprost sankcji dla gmin za brak miejsc w przedszkolach, to w praktyce wskazywane są pośrednie możliwości wpływania na gminę by wywiązała się z tego obowiązku.

Rodzice mogą się domagać od dyrektora szkoły wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia pięciolatka do szkoły z powodu braku miejsca. Sprawa wtedy może trafić do sądu administracyjnego, który może nakazać umieszczenie dziecka w przedszkolu. Trzeba zaznaczyć, że państwo powinno działać racjonalnie i jeśli nakłada taki obowiązek na gminy, to powinno im zabezpieczyć wykonanie tego zadania.

Jeśli to nie przyniesie zamierzonych efektów, rodzic może zwrócić się do sądu powszechnego o nakaz umieszczenia dziecka w przedszkolu. Kierując sprawę do sądu, jako podstawę powinien podać art. 5 ustawy o systemie oświaty, który wskazuje na uprawnienie rodziców do kierowania dzieci do przedszkola. Ważnym argumentem jest art. 77 konstytucji, który stanowi, że do ochrony swoich praw, a także praw swojego dziecka, (którego jest przedstawicielem ustawowym), ma drogę sądową. Wtedy w postępowaniu cywilnym możemy wnieść powództwo o nakazanie przyjęcia przez przedszkole dziecka. Można się domagać wydania przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu tymczasowym i nakazaniu umieszczenia dziecka w przedszkolu. Jest to o tyle korzystne, że rodzic nie musi czekać na zakończenie postępowania, aby jego dziecko zostało umieszczone w przedszkolu.

Podstawa prawna

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).