Zgodnie art. 5 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty tworzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy. Po zmianie w 2009 roku przepisów tej ustawy na gminy został nałożony obowiązek przyjmowania do takich placówek pięciolatków i sześciolatków, których rodzice nie zdecydowali się na posłanie ich do szkoły.

Rodzice pięciolatków chcą kierować je do przedszkoli, bo dzięki temu ich dzieci w kolejnym roku szkolnym będą przyjęte do danej szkoły. Najwięcej miejsc w przedszkolach gminy będą musiały zapewnić w 2011/2012 roku. Wtedy wszystkie pięciolatki i sześciolatki obowiązkowo trafią do przedszkoli.

Gminy muszą pamiętać, że do pedagogów zatrudnionych w przedszkolach stosuje się przepisy Karty nauczyciela.

Prowadząc przedszkole, samorządy powinny zapewnić bezpłatne nauczanie i wychowanie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Należy pamiętać też, że rekrutacja do przedszkoli powinna być powszechnie dostępna. Obowiązkiem gmin jest zorganizowanie placówek przedszkolnych dla dzieci od trzech do sześciu lat. Mogą one być tworzone w formie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Możliwe jest utworzenie przedszkola z funduszy Unii Europejskiej.

Dodatkowo gmina musi zorganizować wychowanie przedszkolne dla dzieci, które wymagają kształcenia specjalnego. Mogą one pozostawać w przedszkolu do dziesięciu lat. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do niego 2,5-roczne dziecko. Obecnie sześciolatek ma obowiązek przygotowania przedszkolnego. Z kolei dzieci wymagające kształcenia specjalnego mogą trafić do przedszkola w wieku siedmiu lat.

Opłaty za przedszkole

Gmina ma też prawo pobierania opłat za świadczenia prowadzonych przedszkoli publicznych. Ustala je rada gminy. Opłaty mogą dotyczyć np. wyżywienia. Nie można jednak pobierać od rodziców pieniędzy za prowadzenie wychowania przedszkolnego. Obecnie przepisy nie precyzują dokładnie, za jakie świadczenia związane z prowadzeniem przedszkoli mogą być pobierane pieniądze od rodziców. Tym bardziej że sądy w różny sposób rozstrzygają te wątpliwości. Dlatego w Sejmie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który będzie doprecyzowywał te przepisy.

Obowiązki dyrektora

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu również są zobowiązani m.in. do zgłoszenia go do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. Ciąży na nich też obowiązek dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Niewypełnianie obowiązku uczęszczania dziecka do przedszkola podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. O jego niespełnieniu możemy mówić, gdy w ciągu miesiąca jest nieusprawiedliwionych 50 proc. obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, jego rodzice powinni o tym powiadomić w terminie do 30 września dyrektora szkoły w jego miejscu zamieszkania.

Na wniosek rodziców dyrektor publicznego przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku wychowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Takie zezwolenie może wydać dyrektor, jeśli wniosek taki został złożony do dnia 31 maja danego roku lub dołączono do niego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.

Rodzic może też złożyć dyrektorowi oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.

Nie zawsze jest to przestrzegane, ale to właśnie do dyrektora szkoły należy kontrola spełniania obowiązku uczęszczania do przedszkola dziecka mieszkającego w obwodzie przedszkola. Dokonuje tego na podstawie ewidencji mieszkańców przekazanej mu przez gminę.