W aktach sprawy dłużnika alimentacyjnego powinno znaleźć się oświadczenie rodzica, że wie o wpisie na listę dłużników. Gmina może też do niego wysłać pismo informujące o takim wpisie.
Od 14 czerwca obowiązują zmienione zasady umieszczania danych rodzica niepłacącego alimentów w jednym z biur informacji gospodarczej (BIG), które prowadzą rejestry dłużników. Gmina musi poinformować rodzica, który nie płaci alimentów, o wpisaniu do jednego z tych biur. Taką informację przekazuje upoważniony przez gminę pracownik, który przeprowadza z rodzicem wywiad alimentacyjny i odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
Samorządy miały jednak wątpliwości, czy dłużnik powinien taką informację otrzymać na piśmie. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poinformowanie dłużnika, że w przypadku gdy jego zaległości z tytułu niepłacenia alimentów przekraczają sześć miesięcy, zostanie umieszczony na czarnej liście dłużników, musi potwierdzać odpowiedni dokument znajdujący się w aktach sprawy. Może to być pisemne oświadczenie dłużnika, że jest świadomy konsekwencji niewywiązywania się z obowiązku alimetacji, lub skierowane do niego pismo zawierające pouczenie, w zależności od tego, czy dłużnik osobiście stawi się na wezwanie urzędu.