2) budynkach inwentarskich, budynkach magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych:
a) 80 proc. intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, obliczonej według ponoszonych nakładów rzeczowych;
b) 90 proc. intensywności pomocy brutto, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, obliczonej według ponoszonych nakładów rzeczowych, na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Na łączną kwotę pomocy, o której wyżej mowa, składa się otrzymana w ramach tego programu pomoc:
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
• Agencji Nieruchomości Rolnych,
• wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast (tj. ulg w podatku rolnym),
• ośrodków pomocy społecznej,
• Agencji Rynku Rolnego
• Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W związku z powyższym, ze względów formalnych, rolnicy składający w jednostkach terenowych KRUS wniosek o udzielenie ulg w opłaceniu składek w ramach tego programu, powinni również złożyć oświadczenie o wysokości łącznej kwoty pomocy udzielonej przez wymienione wyżej Agencje, ośrodki lub też organy podatkowe.
Łączna kwota pomocy dla jednego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej ulega zmniejszeniu o 50 proc., jeżeli nie została zawarta na okres 12 miesięcy umowa ubezpieczenia, obejmująca ochroną ubezpieczeniową co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich; od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków, wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lub lawiny.

W związku z tym w przypadku, gdy w protokole komisji ds. szacowania szkód nie będzie potwierdzone zawarcie umowy ubezpieczenia, rolnik ubiegający się o uzyskanie pomocy w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu jednostce terenowej KRUS umowy ubezpieczenia. Dodatkowo Kasa wyjaśnia, że jednostki terenowe KRUS zostały zobowiązane do uzyskiwania we własnym zakresie protokołów od właściwych komisji ds. szacowania szkód. KRUS nie wymaga przedkładania kopii tych protokołów od rolników ubiegających się w ramach rządowego programu pomocy o ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.