Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne wyjaśnia zasady korzystania z pomocy w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Przypomina, że Rada Ministrów Uchwałą Nr 87/2010 z 01 czerwca 2010 r. ustanowiła Program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Program ten umożliwia udzielanie pomocy publicznej poza formułą de minimis. Program został zarejestrowany przez Komisję Europejską pod nr XA 109/2010 i obowiązuje od 15 czerwca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.
W ramach tego programu Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może stosować pomoc na podstawie art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie:
1. odraczania terminu płatności składek,
2. rozkładania wpłat składek na dogodne raty.

Rolnicy poszkodowany w wyniku wyżej wymienionych niekorzystnych zjawisk klimatycznych mogą także ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Ponadto możliwe jest umarzanie w całości lub w części bieżących składek.

Pomoc, o której jest mowa, udzielana jest na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Łączna kwota pomocy dla jednego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej nie może przekroczyć w przypadku szkód spowodowanych w:
1) uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich:
a) 80 proc. kwoty obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006,
lub
b) 90 proc. kwoty obniżenia dochodu obliczonego przez wojewodę zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 dla gospodarstw położonych na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub na obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;