Rada miasta uchwałą obniżyła wynagrodzenie zasadnicze burmistrza. Została ona uchylona przez wojewodę. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewoda stwierdził, że do zmiany i to na niekorzyść burmistrza niezbędna była jego zgoda. Czy organ nadzoru ma rację?
Na obniżenie wynagrodzenia burmistrza (wójta lub prezydenta miasta) nie jest wymagana jego zgoda. Istotnym orzeczeniem, które zmieniło w tym zakresie linię orzeczniczą Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego był wyrok SN z 9 czerwca 2008 r. (II PK 330/2007, OSNP 2009/21-22/278). Sąd Najwyższy na wstępie przypomniał, że do stosunków pracy z wyboru, w szczególności do zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru, nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, w szczególności art. 42. Przepis ten wprost odnosi się jedynie do umownych stosunków pracy, a w związku z tym, że przepisy dotyczące stosunku pracy na podstawie wyboru (art. 73 – 75 k.p.) nie odsyłają do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących umowy o pracę, nie jest możliwe zastosowanie konstrukcji wypowiedzenia zmieniającego do stosunku pracy na podstawie wyboru. Kwestia zmiany wysokości (obniżenia) wynagrodzenia pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru nie została również uregulowana w ustawie o pracownikach samorządowych.
Zdaniem SN nie oznacza to jednak niedopuszczalności zmiany wysokości wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez radę gminy (radę miasta) w okresie trwania jego mandatu. Takich przepisów gwarantujących stabilność warunków zatrudnienia wójta nie zawiera ani ustawa o samorządzie gminnym, ani ustawa o pracownikach samorządowych, ani kodeks pracy.
Sąd Najwyższy zauważył, że art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym nie ogranicza przy tym uprawnienia organu stanowiącego (pracodawcy) do ustalenia wynagrodzenia wójta jeden raz na początku kadencji i na cały okres jej trwania. Stosunek pracy z wyboru na kadencję jest stosunkiem prawnym długotrwałym, w czasie którego wskazane okoliczności, uwzględniane przy określeniu wysokości wynagrodzenia za pracę, ulegają wielokrotnym zmianom, co podlega ocenie pracodawcy. Jednostronna zmiana (obniżenie) wynagrodzenia burmistrza może być więc dokonana przez organ stanowiący gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, w ramach uprawnienia do ustalenia jego wynagrodzenia.
Pogląd ten w całości został także potwierdzony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 marca 2010 r. (II OSK 14/2010, LexPolonica nr 2226835).
Podstawa prawna
Art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).