Skutki upływu kadencji

Wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta), staroście, wicestaroście, członkom zarządu powiatu oraz marszałkom, wicemarszałkom i członkom zarządu województwa, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa. Jej wysokość wynosi trzymiesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

W przypadku, gdy powyższa osoba zostanie ponownie zatrudniona w najbliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie, odprawa nie przysługuje.

Ponadto w razie rozwiązania stosunku pracy pracowników z wyboru w trakcie kadencji, (np. w skutek rezygnacji) przysługiwać im będzie odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (art. 75 k.p.). Negatywną przesłanką nabycia prawa do tej odprawy jest pozostawanie na urlopie bezpłatnym u pracodawcy, gdzie była świadczona praca przed nawiązaniem stosunku pracy z wyboru.

Odprawa emerytalna

W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa (zwana potocznie odprawą emerytalną i rentową). Jej wysokość jest uzależniona od liczby przepracowanych lat (po 10, 15 i 20 latach) i stanowi wielokrotność wynagrodzenia miesięcznego. Wynagrodzenie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Jednorazowa odprawa jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.

Nagrody

Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie powołania i umowy o pracę może być przyznana nagroda – za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej (art. 36 ust. 6 ustawy). Warunki przyznawania oraz wypłacania mogą być określone w regulaminie wynagradzania (art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Nagroda jest takim składnikiem pensji, który nie ma charakteru roszczeniowego (w tym sensie różni się od premii), lecz uznaniowy. Jej przyznanie zależy więc wyłącznie od woli pracodawcy. Jeśli pracodawca nie przewidzi nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w regulaminie wynagradzania, należy przyjąć, że wówczas taka nagroda nie powinna być przyznana pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w danej jednostce.

Przykład: Dodatkowa trzynasta pensja

Agnieszka M. była zatrudniona od 1 stycznia 2009 r. w urzędzie miejskim. Przez cały grudzień tego roku była na zwolnieniu lekarskim i pobierała z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe. Pracownica ta powinna otrzymać wynagrodzenie roczne, pomimo iż jej zakładowy staż pracy był krótszy niż rok. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej sześć miesięcy. Przy czym pojęcie „przepracowanie” znaczy faktyczne (efektywne) wykonywanie pracy, a nie tylko pozostawanie w stosunku pracy. Dlatego przerwy w świadczeniu pracy w okresie trwania stosunku pracy, w tym przypadku też choroba, powodują, że pracownikowi przysługuje trzynasta pensja w proporcjonalnej wysokości. Przy ustaleniu wysokości dodatkowej rocznej pensji nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby.

(Uchwała SN z 25 lipca 2003 r., III PZP 7/03, OSNP 2004/2/26).

Podstawa prawna

Art. 36, art. 38 ust. 1 i 5, art. 39 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. nr 50, poz. 398).