Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Oprócz pensji zasadniczej nabywa on prawo do nagrody jubileuszowej, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, jednorazowej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę oraz odprawy pieniężnej związanej z upływem kadencji. Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może natomiast otrzymać nagrodę.

Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa przysługuje po przepracowaniu 20 lat (75 proc. pensji), 25 lat (100 proc.), 30 (150 proc.), 35 (200 proc.), 40 lat (300 proc.) i 45 lat (400 proc.). Jej wysokość stanowi wskazany procent wynagrodzenia miesięcznego pracownika, czyli stanowiącego sumę wszystkich jego składników.

Okres pracy warunkujący otrzymanie nagrody jubileuszowej to nie tylko okres pracy u danego pracodawcy samorządowego (zakładowy staż pracy), ale również wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy (nazywane zaliczalnymi), jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przykładem okresów zaliczanych jest między innymi praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym pobierania zasiłku dla bezrobotnego.

W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów (par. 8 ust. 2 rozporządzenia).

Podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia do niej prawa, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę jej obliczenia stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia uprawnień.

Nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu nabycia do niej uprawnień. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy dojdzie do ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Wówczas pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, wypłaca się ją w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Trzynasta pensja

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest określone przepisami ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. nr 160, poz. 1080). Potocznie określa się ten składnik wynagrodzenia jako trzynasta pensja lub trzynastka. Obecnie przysługuje ona również wójtowi, staroście, marszałkowi województwa (także pozostałym pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru) oraz sekretarzom i skarbnikom jednostek samorządu terytorialnego. Warunkiem przyznania trzynastki jest przepracowanie u pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jeżeli pracownik przepracował mniej niż rok, nabywa prawo do proporcjonalnej części trzynastki pod warunkiem, że przepracowany okres wynosi co najmniej sześć miesięcy.

Wysokość tego świadczenia wynosi 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który mu ono przysługuje. Obliczając wysokość, należy uwzględnić wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także pensję za urlop wypoczynkowy oraz za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia (art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Trzynastkę wypłaca się w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który ona przysługuje.