W tym roku ukończyłam studia. Zamierzam podjąć pracę w urzędzie gminy. Zaproponowano mi umowę o pracę na okres próbny. Jakie są zasady zatrudniania pracowników w urzędach samorządowych?
Pracownika samorządowego nie można zatrudnić na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Wskazać bowiem należy, że stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. W literaturze podkreśla się, że powyższy przepis przewiduje zamknięty katalog umów o pracę zawieranych z pracownikami samorządowymi.
W przypadku zatrudnienia osoby w jednostce samorządu terytorialnego po raz pierwszy, ustawodawca przewidział obowiązek zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas określony. Jednakże na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Umowę tę można rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem i bez konieczności wpisywania do umowy klauzuli wypowiedzenia.