Przepisy nie przewidują wprost, aby firma mogła wysłać do lekarza podwładnego, który ma ważne badania okresowe, mimo że jego stan psychofizyczny wskazuje, że jest on chory. Firmy często mają więc problem z pracownikami, którzy nie chcą się leczyć. A mogą oni stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia współpracowników.

– Dlatego w uzasadnionych przypadkach firma może odsunąć pracownika od pracy i skierować go do lekarza – mówi Urszula Młynarczyk, radca prawny z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Szczególne sytuacje, w których kieruje się pracowników na badania, firma może określić w pisemnej umowie zawieranej z lekarzem, który ma świadczyć profilaktyczną opiekę zdrowotną w firmie. Jego wybór musi być skonsultowany z przedstawicielami pracowników. Na badania mogą trafić jedynie osoby, którym choroba lub jej objawy utrudniają wykonywanie pracy albo które stwarzają zagrożenie w miejscu jej świadczenia.

Najpierw pracodawca powinien jednak namawiać pracownika do rozpoczęcia leczenia. Jeśli będzie uporczywie odmawiał, a jego choroba przyczyni się do dezorganizacji pracy w firmie, pracodawca może go nawet zwolnić. Odmowa leczenia nie może być jednak jedyną przyczyną rozstania się z podwładnym.

Firma powinna też jasno określić zasady postępowania z pracownikami odmawiającymi leczenia, aby nie narazić się na zarzut mobbingu lub dyskryminacji.