Osoby, które nie mogą wyegzekwować alimentów, mogą się ubiegać o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Już za miesiąc gminy rozpoczną przyjmowanie wniosków na nowy tzw. okres świadczeniowy.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) dla osób uprawnionych przyznawane są na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o ich przyznanie można składać od 1 sierpnia. Osoby uprawnione, które chcą kontynuować pobieranie świadczeń, powinny złożyć wniosek i wymagane dokumenty do końca sierpnia. Wtedy wsparcie za październik będzie wypłacone do końca tego miesiąca. Jeżeli wniosek zostanie złożony między 1 września a 31 października, świadczenie za październik gmina wypłaci do końca listopada.
W sytuacji gdy wniosek jest składany w trakcie okresu świadczeniowego, świadczenia są przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do końca tego okresu.
1472Pomoc z FA przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego (jest to tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności), jeżeli ich egzekucja jest bezskuteczna. Zgodnie z przepisami ustawy o FA egzekucja jest bezskuteczna, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych lub bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto za bezskuteczną egzekucję uważa się też niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, który przebywa poza granicami Polski, bo brak jest podstawy prawnej do podjęcia czynności egzekucyjnych w miejscu zamieszkania dłużnika lub osoba uprawniona nie zna miejsca pobytu dłużnika zagranicą.
Generalna zasada mówi, że świadczenie z FA jest wypłacane osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat.
Jeżeli natomiast kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej, okres ten wydłuża się do ukończenia przez nią 25 lat.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Komu zapłaci Fundusz Alimentacyjny.W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:- Dłużnika za granicą- Zmiany wysokości alimentów- Dochodów członków rodziny